Wednesday, May 10, 2006

Edukasyon sa Pagpapahalaga III

A. Asignatura: E K A W P 3

B. Sanggunian:
1. Aklat: Ulirang Mag-aaral: Makadiyos, Makabayan; pahina 95 - 98
2. URL sa Internet: http://Aklatan

C. Paksang Aralin: Wastong Paggamit sa Aklatan, Museo at Reading Center

D. Layunin:
1. Gamitin nang wasto ang Aklatan, Museo at Reading Center
2. Magbigay ng halimbawa kung paano gamitin ng wasto ang Aklatan, Museo at Reading
Center

E. Balik - Aral:
1. Konsepto: Pagpapanatiling Maayos at Malinis ang Sarili
2. Kagamitan: URL sa Internet
3. Pagsasanay: http://www.prongo.com/quizstation

F. Mga Paliwanag:
May iba't ibang aklat sa aklat sa aklatan na maaaring basahin. may mahalagang bagay na nangyari ng nagdaang panahon at ngayon ay maaaring makita ng mga tao sa museo. May mga reading center din kung saan makababasa ang mga tao ng iba't ibang mahahalagang bagay at pangyayari sa kasalukuyan at nakaraan.

G. Pagsasanay:
Gawin sa silid-aralan.

H. Pagsusulit:
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home